De Colombo Tragedie
Levens van drie jonge bekwame oorlogsvliegers voorgoed verwoest
Verantwoording


In deze noot willen wij nogmaals verankeren dat  degenen die medewerking verleenden aan 'research - en alle activiteiten ter voorbereiding van het 'Rehabilitatie Request' alsmede de website De 'Colombo Tragedie', dit deden op basis van een 'con amore' - low private budget zonder intentie tot enige commerciele actie. Zoals elders reeds vermeld, werd door de auteur Lt. Kol. Klu. bd. O.G. Ward, zijn destijdse uitgever en ook die van de 'Colombo Tragedie' (auteur, nu wijlen J.C. Bijkerk) toestemming verleend tot gebruikmaking van die publicaties. Ook van de zijde van het NIMH - den Haag, die de copie proces-verbaal stukken beschikbaar stelde.

Inzake 'copyrights' hebben wij hieraan bijzonder aandacht besteed en de uitgevers/auteur en rechthebbenden benaderd, die ons spontaan toestemming tot overname van teksten en/of foto's verleenden t.b.v. een samen te stellen 'Rehabilitatie Request ' en de website www.colombotragedie.nl. Indien desondanks een omissie wordt geconstateerd, zullen wij dit op de website onmiddellijk onder een toelichting rectificeren.

Ondanks een uitgebreid onderzoek, waarin ook de destijdse uitgever van de 'Colombo Tragedie' werd betrokken, was het ons tot begin 2012 niet gelukt de direct betrokkenen van wijlen 2e Lt.-vlieger William. J. Burck te traceren. Desondanks hebben wij gemeend in alle oprechtheid ook in het 'Rehabilitatie Request' posthuum ook de oud oorlogsvlieger 'collectief' te doen betrekken.

Echter naar aanleiding van een publicatie in het veteranenblad 'Checkpoint' (maart editie 2012) heeft de dochter van wijlen W. J. Burck voornoemd zich in maart 2012 gemeld. Zij heeft schriftelijk het Rehabilitatie request dat mede namens haar aan de Minister President Rutte is aangeboden onderschreven.

Wij besluiten deze website met onze dank uit te spreken aan degenen die ons 'con amore' van dienst waren w.o. de directies van de uitgeverij Boom in Amsterdam, van Wijnen in Franeker, het NIMH (Nederland Instituut Militaire Historie, Den Haag) en NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam) en hun medewerkers, het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek, informanten, historici-auteurs, juridische adviseurs en last but not least de direct betrokkenen.

Wij betuigen onze dank aan de inzet van het voormalige 18de squadron en degenen daarvan die hun leven offerden voor onze vrijheid. Wij betreuren het dat wij er niet in geslaagd zijn de inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van het squadron te hebben kunnen uitwissen (Colombo Tragedie - Plancius proces) en te komen tot enige vorm van rehabilitatie. Tot slot betreuren wij de visie van de destijdse minister van defensie drs. H. Hillen naar aanleiding van zijn schriftelijk afwijzing op het aan hem ter hand gestelde rehabilitatie request met de motivatie:

"Hiermee (doelend op de voorlopige invrijheidsstelling) is destijds reeds in zeer belangrijke mate aan hun belangen tegemoet gekomen"

Opmerkelijk is dat zijn ambtsopvolger, mevrouw Hennis-Plasschaert liet weten:

"Als Minister van Defensie ligt binnen mijn beperkte ruimte niet de bevoegdheid te oordelen over een rechterlijke toetsing"

In de zaak met betrekking tot het eerherstel van twee 'Indieweigeraars' heeft de Hoge Raad een vonnis uitgesproken dat de verantwoordelijkheid legt bij de politieke en wetgevende organen:

De Hoge Raad benadrukt dat het niet aan de herzieningsrechter is om veroordelingen aan maatschappelijke opvattingen te toetsen. Het is aan de 'politieke en wetgevende organen' om dat te beoordelen. (Volkskrant, 26 juni 2013)

Gezien deze zeer verschillende uitspraken is de vraag wie hier gelijk heeft, de minister of de Hoge Raad en aansluitend, hoe krijgen wij nu gelijk?

De website www.colombotragedie.nl was per 1 december 2011 officieel en is afgesloten per 4 april 2017. De website zal in CD-vorm aan een aantal instanties en media worden aangeboden ten behoeve van  completering van archieven en publicaties.

Ed Melis, Nijmegen
Walter Roukens, Voerendaal
drs. Marc de Lyon, Maastricht

©  Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers van deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Marc de Lyon, Ed Melis en Walter Roukens bij de afronding en de ondertekening van het Rehabilitatie Request.

 


'Een proces dat nooit had mogen plaatsvinden'

Uitspraak van mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken, de raadsman van de 'hoofdverdachte' de 2de lt. William J.Burck, welke hij in 1981 in een interview met de auteur van het boek 'De Colombo Tragedie' J.C. Bijkerk herhaalde en accentueerde door het 'Plancius proces' te omschrijven als een 'rechterlijke dwaling'.

Mr. S. J. baron van Tuyll van Serooskerken was gepensioneerd oud Secretaris-Generaal Ministerie BUZA, lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Groot Officier in de Orde van Oranje Nassau.